با مدیریت خوراک دام هزینه های دامداری را کنترل کنید
 

مدیریت خوراک دام یک گاوداری مرهون آگاهی از اهداف پرورش و متغیرهای کلیدی گاوداری، تنظیم جیره دام متناسب با اهداف پرورش، انتخاب علوفه و افزودنی های مناسب و در دسترس بودن سرمایه در گردش کافی است.

هزینه خوراک دام ها بیشترین هزینه گاوداری را شامل می شود و ۷۵ تا ۸۰ درصد کل هزینه های تولید را تشکیل می دهند. این هزینه ها شامل هزینه های خرید علوفه و هزینه مکمل های خوراکی می باشد که برای فراهم کردن یک جیره خوب و موازنه شده در جهت به حداکثر رساندن تولید و درآمد مازاد بر خوراک لازم است.

هزینه خوراک دام ها بیشترین هزینه یک گاوداری را شامل می شود و ۷۵ تا ۸۰ درصد کل هزینه های تولید را تشکیل می دهند. این هزینه ها شامل هزینه های خرید علوفه و هزینه مکمل های خوراکی می باشد که برای فراهم کردن یک جیره خوب و موازنه شده در جهت به حداکثر رساندن تولید و درآمد مازاد بر خوراک لازم است.

ارزیابی هزینه خوراک دام ها یک شمشیر دولبه است. از یک طرف باید بتواند هزینه خوراک دام که بیشترین هزینه های تولید در گاوداری شما را تشکیل می دهد کاهش دهد. از طرف دیگر باید بتواند تولید شیر را که موتور پول ساز گاوداری است و به نقدینگی منجر می شود افزایش دهد. در واقع، صرف جویی در هزینه خوراک هر گاو می تواند سبب کاهش تولید شیر و زیان شود. هرچند که محاسبه هزینه خوراک دام ها صرفنظر از قیمت شیر باید همیشه به طور مداوم انجام شود، اما انجام آن در دوره ای که درآمد کاهش می یابد، ضروری است.

تشخیص تأثیر قطعی تغییرات خوراک بر تولید، به علت وجود عوامل متغیر، سخت می باشد. با این وجود لازم است که با متخصص تغذیه برای ارزیابی راهکارهای تغذیه ای که نقدینگی گاوداری را بهبود می دهد همکاری نزدیک داشته باشید.

فهرستی از تغییرات بالقوه گاوداری خود فراهم کنید و اثرات مثبت و منفی هر یک از آن تغییرات را ارزیابی کنید. سپس تغییرات تغذیه ای که بیشترین تأثیر مثبت بر نقدینگی خواهد داشت را اولویت بندی کنید. در برخی از موارد، می توان تغییرات چشمگیری که به بالا رفتن درآمد مازاد بر خوراک دام منجر می شود را ایجاد کرد.

مدیریت خوراک دام گاوداری و متغیرهای مؤثر بر تولید شیر

قبل از اغاز فرآیند محاسبه هزینه خوراک دام ، اهداف مرتبط با تولید شیر را مشخص کنید. متغیرهای کلیدی گاوداری شما که بر تولید اثرگذار است چه می باشند؟ کدامیک از متغیرهای زیر ممکن است بر اهداف تولیدی و کیفیت شیر گاوداری شما تأثیر چشمگیر داشته باشد.

گاوداری ها با یکدیگر متفاوت هستند، بنابراین پتانسیل تولیدی آنها نیز متفاوت است. قطعاً، شما حداقل آستانه تولید را در نظر دارید. اما به منظور تولید یک کیلوگرم شیر بیشتر یا افزایش درصدی از کیفیت شیر، بازگشت سرمایه را نیز مد نظر قرار دهید. همه اینها به افزایش درآمد مازاد بر خوراک دام ختم می شود.

با استفاده از خوراک دام دستچین از خدمات مشاوران تغذیه این مجتمع در جهت ایجاد توازن بین هزینه خوراک دام و شیر تولید شده در گاوداری خود بهره ببرید.

قدم اول: به حداکثر رساندن مصرف علوفه کشت شده در مزرعه برای گاوداری هایی که امکان کشت و برداشت علوفه برایشان فراهم است.

به منظور به حداقل رساندن هزینه های خرید خوراک دام استفاده از علوفه با کیفیت کشت شده در مزرعه شدیداً توصیه می شود. برای گاوهای پرتولید یک جیره علوفه خشبی معمولی شامل ۶۰ درصد علوفه (ذرت سیلو شده) و ۴۰ درصد هیلاژ است. این جیره مقادیر غذایی زیر را تأمین می کند:

۱۴.۵ کیلوگرم ماده خشک علوفه ای

۴۵ درصد از پروتئین هدف جیره ای

۴۹ درصد از نشاسته و قند هدف جیره ای

72 درصد NDF هدف جیره ای

کشت علوفه باکیفیت در مزرعه، برداشت و انبار آن پایه و اساس کار برای به حداقل رساندن هزینه خوراک دام خریداری شده است.

قدم دوم : اطلاع داشتن از موجودی انبار

محاسبه دقیق موجودی انبار خوراک دام و علوفه یک اقدام واجب می باشد تا مشخص شود که چه نوع خوراک و چه میزان خوراکی را می توانید به دام بخورانید. مقدار مناسبی از خوراک را به گروه مناسب دام های خود بخورانید. این کار به شما اجازه می دهد که نیازهای تغذیه ای دام های خود را برآورده کنید و موجودی خود را تا فصل برداشت حفظ کنید و با کمبود خوراک دام مواجه نشوید.

مشخص کردن نوع مواد اولیه فرعی برای تکمیل کردن موجودی علوفه ای در مزرعه یک اقدام مهم برای به حداکثر رساندن درآمد مازاد بر خوراک دام است. بسیاری از مواد اولیه فرعی می توانند هزینه های خوراک دام را کاهش دهند و تولید شیر و کیفیت شیر را حفظ و یا حتی افزایش دهند. با این وجود، ارزیابی اقتصادی تنها بخشی از این فرآیند تصمصم گیری است.

قدم سوم: دقت در انتخاب مواد اولیه فرعی

مشخص کردن نوع مواد اولیه فرعی برای تکمیل کردن موجودی علوفه ای در مزرعه یک اقدام مهم برای به حداکثر رساندن درآمد مازاد بر خوراک دام است. بسیاری از مواد اولیه فرعی می توانند هزینه های خوراک دام را کاهش دهند و تولید شیر و کیفیت شیر را حفظ و یا حتی افزایش دهند. با این وجود، ارزیابی اقتصادی تنها بخشی از این فرآیند تصمیم گیری است.

مواردی از قبیل یکنواختی و در دسترس بودن ماده فرعی، مدیریت کیفیت آن و مدیریت مشکلات مرتبط با ذخیره سازی و کاهش مواد مغذی طی فرآیند ذخیره سازی باید مد نظر قرار گرفته شود. همه این موارد به انتخاب صحیح مربوط است. در بسیاری از شرایط، انتخاب یک نوع ماده فرعی می تواند اقتصادی باشد. در عین حال این انتخاب ممکن است بنا به دلایل ناشناخته درست نباشد و به کاهش پنانسیل بازده خالص درآمد منجر شود.

قدم چهارم: تنظیم جیره خوراک دام

در ابتدا، میزان خوراک، میزان منابع علوفه ای و منابع غلات و نوع مواد فرعی را مشخص کنید. حال می توانید جیره خوراک دام ها را به طور دقیق تنظیم کنید. آنالیز خوراک دام و تعیین میزان صحیح مصرف ماده خشک اجزاء اصلی این فرآیند هستند. محاسبه مواد مغذی پرهزینه، به خصوص پروتئین (اسیدهای آمینه) و مکمل چربی باید در اولویت قرار گیرد.

در بسیاری از موارد، راهکار کاهش مصرف برخی از مواد مغذی جیره می تواند به صرفه جویی در هزینه ها منجر شود بدون اینکه بر تولید گله اثرگذار باشد. با این وجود این فرآیند سخت است. واکنش گاو نسبت به تغییر جیره می تواند مشخص کند که آیا شما تصمیم درست را گرفته اید یا نه. همواره در نظر داشته باشدی که ممکن است واکنش گاو با تأخیر همراه باشد.

برای مثال: کاهش چربی می تواند هزینه های خوراک را کاهش دهد. اما می تواند بر تولیدمثل گاو در آینده و بازده خوراک دام تأثیر منفی داشته باشد حتی اگر تولید شیر حفظ شود. راهکار کاهش چربی جیره خوراک دام به احتمال زیاد می تواند یک تصمیم گیری اشتباه باشد که از لحاظ اقتصادی مناسب نیست. در این زمینه به آرامی قدم بردارید، تغییرات را به طور آهسته اعمال کنید و واکنش ها را بررسی کنید. به خاطر داشته باشید که دام همیشه درست می گوید.

ارزیابی هزینه خوراک دام ها یک شمشیر دولبه است. از یک طرف باید بتواند هزینه خوراک دام که بیشترین هزینه های تولید در گاوداری شما را تشکیل می دهد کاهش دهد. از طرف دیگر باید بتواند تولید شیر را که موتور پول ساز گاوداری است و به نقدینگی منجر می شود افزایش دهد.

قدم پنجم: انتخاب عاقلانه افزودنی های ضروری و تأئید شده

افزودنی های خوراک دام دسته ای از ترکیبات خوراکی هستند که واکنش مثبت در دام ایجاد می کنند و ورای نیازهای مغذی می باشند. برخی از افزودنی های عالی خوراک برای موقعیت های خاص در دسترس هستند که می توانند به افزایش تولید کمک کنند. ارزیابی، اولویت دادن، انتخاب افزودنی های خوراک مناسب برای موقعیت مناسب بسیار اهمیت دارد و این کار فرصت های اقتصادی را به حداکثر می رساند. مواردی وجود دارند که باید به طور مناسب مورد توجه قرار گیرند.

آیا افزودنی های خوراک دام از لحاظ علمی مورد تأئید هستند؟

خوراندن ۳ نوع افزودنی خوراک دام را مورد نظر قرار دهید. متصور شوید که علم دامپروری گزارش دهد که هر کدام از آنها به طور جداگانه باعث افزایش ۱.۴ کیلوگرم شیر می شود. آیا خوراندن همه آنها به ۴ کیلوگرم افزایش تولید شیر منجر می شود؟ این احتمال وجود ندارد زیرا شما به نقطه بازده های نزولی نزدیک می شوید.

آیا می توانید گروه خاصی از دام ها که احتمال واکنش مثبت آنها بیشتر است را مورد هدف قرار دهید؟

آیا می توانید پتانسیل واکنش ها را به طور صحیح ارزیابی کنید؟ یا شرایطی وجود دارد که همه شما بگوئید “به گمان من مؤثر است” ، “کمان نمی کنم مؤثر باشد”.

این فرآیند می تواند سخت باشد. اما بسیار اهمیت دارد زیرا خوراندن افزودنی ها به میزان زیاد یا کافی نبودن آنها می تواند بر بازدهی درآمد تأثیر زیادی بگذارد.

مجدداً باید تأکید کرد که شما باید با مشاوره تغذیه گاوداری خود در جهت مشخص کردن راهکار مناسب در مورد مصرف افزودنی خوراک دام همکاری کنید.

بررسی نتایج مدیریت خوراک دام گاوداری

زمانی که تنظیم جیره خوراک دام به پایان رسید و برنامه خوراک دهی اعمال شد، زمان آن می باشد که میزان تولید شیر، کیفیت شیر، سلامت گله و بازدهی خوراک دام ها را بررسی کنید. واکنش گله شما در این زمینه، میزان درآمد قابل پیش بینی از محل مازاد خوراک دام را مشخص می کند. در نهایت، حاشیه سود برای پرداخت هزینه های ثابت و متغیر در اختیار خواهید داشت.

محاسبه هزینه خوراک دام باید به طور مرتب انجام شود. با این وجود لازم به ذکر است که برنامه خوراک فقط بخشی از مدیریت کلی این معمای اثرگذار بر سطح درآمد حاصل از مازاد خوراک دام می باشد.

عملکرد عالی در موارد زیر را هدف قرار دهید.

آسایش دام

پیروی از دستورالعمل های اجرایی

مدیریت نیروی کار

مراقبت از دام های دوره انتقال

کیفیت علوفه

تراکم دام

سلامت سم

مدیریت آخور

سلامت گله

همه موارد ذکر شده می توانند برای پی بردن به پتانسیل تولید حقیقی برنامه خوراک دهی در گاوداری شما به کار آیند. پردازش به موارد ذکر شده، امکان به حداکثر رساندن نقدینگی و پیش بینی درآمد از محل مدیریت بهینه خوراک دام را برای شما فراهم می آورد.

در ابتدا، میزان خوراک، میزان منابع علوفه ای و منابع غلات و نوع مواد فرعی را مشخص کنید. حال می توانید جیره خوراک دام ها را به طور دقیق تنظیم کنید. آنالیز خوراک دام و تعیین میزان صحیح مصرف ماده خشک اجزاء اصلی این فرآیند هستند. محاسبه مواد مغذی پرهزینه، به خصوص پروتئین (اسیدهای آمینه) و مکمل چربی باید در اولویت قرار گیرد.

خوراک دام سنگین: انواع کنسانتره گاو شیری ، کنسانتره گاو انتظار زایش (گاو آبستن) ، کنسانتره تلیسه (گاو غیرشیری) ، کنسانتره گاو خشک ، کنسانتره گوساله پرواری ، کنسانتره استارتر گوساله

خوراک دام سبک: کنسانتره گوسفند پرواری ، کنسانتره عمومی گوسفند ، کنسانتره میش شیرده ، کنسانتره میش آبستن سنگین ، کنسانتره فلاشینگ گوسفند ، کنسانتره استارتر بره و بزغاله